Akvatera.sk - The best stock in Slovakia...

akvatera.sk na facebook-u

Prevádzkový poriadok AkvaTera Trnava

In) ZAMERANIE AKCIE

1) Akcie pod hlavičkou AkvaTera Trnava slúžia k výmene a predaji exotických rastlín, collection and breeding of insects and other invertebrates, teráriových a akváriových živočíchov, collection prírodnín, chovateľských a pestovateľských potrieb a odbornej literatúry.

2) Akcie sa konajú 2 x year.

II) PREDAJ PREDAJNÝCH MIEST, REGISTRATION

1) Each, kto ponúka k výmene či predaju rastliny, animals, alebo tovar uvedený v bode I/1 (hereinafter referred to as vendor), is required to rent a selling point. Mimo tieto miesta sú akékoľvek manipulácie zakázané. Predajca si môže vopred prenajať predajné miesto za vopred uvedených podmienok, ktoré vyhlási usporiadateľ akcie.

2) Prebratie rezervovaných miest prebieha od 7:00 of 8:30 clock. Po tejto dobe rezervácia prepadá a miesto môže byť ponúknuté inému záujemcovi.

3) At the time of 7:00 of 9:00 hodiny bude do výstavných priestorov umožnený prístup iba predajcom a ich asistentom, maximum 2 osoby ku každému predajnému miestu. Každý z týchto účastníkov sa na vyzvanie usporiadateľa musí preukázať vstupenkou. Osobám bez nej nebude v uvedenej dobe voľný prístup do výstavných priestorov umožnený.

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť predajcu v prípade nutných prevádzkových či organizačných zmien na iné miesto.

III) EXCHANGES AND CONDITIONS OF SALE

1) Výmena a predaj zvierat na akcii smie prebiehať výhradne za podmienok, aby sa predišlo týraniu zvierat v zmysle platnej legislatívy.

2) Each, kto na akcii predáva nebezpečné zviera, upozorní kupujúceho na povinnosť toto zviera registrovať na veterinárnej správe v mieste trvalého bydliska.

3) Each, kto na akcii predáva zvieratá alebo rastliny spadajúce pod CITES, or. príslušný právny predpis o obchodovaní s ohrozenými druhmi, upozorní kupujúceho na základné povinnosti súvisiace s jeho registráciou (ak sa na daný druh nevzťahuje výnimka z tejto povinnosti).

4) Povinnosťou predávajúceho pri predaji živých zvierat je dbať na hygienický a zdravotný stav ponúkaných živočíchov. S ohľadom na epidemiologické riziká vyplývajúce pre ostatné živočíchy a možnosť neférového jednania voči kupujúcemu, the organizer to highlight vyhradzuje predajcu, prípadne zakázať predaj jedincov vo výrazne nepriaznivom zdravotnom stave alebo so zjavnou masívnou infestáciou parazitmi. Each seller may sell only healthy animals, accompanied by a health certificate for their health.

5) Ak príde k úniku akéhokoľvek živočícha, owner of the animal or, who found escape, without delay inform the organizer.

6) Žiadny sortiment nemôže presahovať do priestoru pre stolmi ktoré má predávajúci k dispozícií. Ak si predávajúci aj napriek tomu dá k stolom prídavné stojany alebo stolíky na mieste kde to neodporuje predchádzajúcemu pravidlu a neprekáža návštevníkom, každá takáto plocha je posudzovaná ako samostatný stôl a bude za ňu predávajúci povinný zaplatiť ako za ďalší stôl ( za každú plochu o rozmere 110×55cm, v prípade stojanov sa ráta plocha každého poschodia)

7) Predávajúci môžu na akcií ponúkať len sortiment úzko spojený s chovateľstvom akvaristiky a teraristiky alebo sortiment na ktorom sú minimálne tieto zvieratá zobrazené.  V prípade nedodržania týchto pravidiel bude predávajúcemu na ďalšej akcií znížený počet stolov o plochu kde bol tento sortiment prípadne si vyhradzuje organizátor možnosť zrušiť rezerváciu úplne.

IV) VISITORS

1) Vstupné platia všetci návštevníci podľa platného cenníka.

2) Informácie o výške vstupného podá usporiadateľ.

V) PENALTIES

1) If the inspection or the inspection body shall inform the organizer of infringement (CITES, Pomegranate. U.S., Cust. Nature Conservancy, health conditions, a iných zákonov a nariadení platných na území Slovenskej republiky) seller, usporiadateľ nenesie žiadne bremeno ťarchy za príp. consequences on their side. Každý predajca koná sám za seba.

2) Ak zistí usporiadateľ, orgán Štátnej veterinárnej správy, inšpekcia alebo kontorlný orgán, že predajca porušil uvedené podmienky, concerned may be excluded from the action.

3) Natrvalo môže byť predajca vylúčený v prípade závažného porušenia podmienok podľa bodu V/1-2.

4) V prípade ak predávajúci zruší rezerváciu neskôr ako 48 hodín pred začiatkom akcie (to je piatok po 9:00 ráno), je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% z ceny rezervovaných stolov. Zároveň pri nasledujúcej rezervácií sa vyžaduje aby uhradil cenu objednaných stolov vopred podľa inštrukcií usporiadateľa.

VI) VŠEOBECNÉ PODMIENKY, DEFINITIONS

1) Na akcii je možné propagovať iné akcie alebo výstavy výhradne po dohode s usporiadateľom.

2) V priestoroch konania akcie je prísne zakázané fajčiť.

3) Predajcov žiadame, to a visible place umiestili your name and address (Company).

4) Každý účastník akcie je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

5) Please, udržujte poriadok vo všetkých priestoroch konania akcie a po jej skončení uviesť svoje predajné miesto do stavu, what you've downloaded it. Akváriá napustené vodou vyprázdnite bez poškodenia a znečistenia okolia. Všetku poskytnutú techniku vráťte usporiadateľovi v takom stave a množstve, v akom ste ju obdržali.

6) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel predávajúcimi ani za škody alebo straty vzniknuté v priebehu akcie jej účastníkom. Participants are fully responsible for any damages and penalties from audit bodies.

7) Operating Instructions for all participants in the event binding.

8 ) Účastníkom akcie sa rozumejú všetci vystavovatelia, vendors and visitors.

9) Dangerous animal means the animal is defined by that decree from. with. SR.

10) Každý predávajúci, offering for sale or exchange of dangerous animal, je povinný zabezpečiť nádobu v ktorej sa zviera nachádza pred únikom. Zároveň nesie zodpovednosť za to, že toto zviera nepríde pri manipulácií do styku s ostatnými účastníkmi akcie. Predávajúci je povinný informovať organizátora o tom že bude na akcii predávané aj takéto zviera. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká spojené s predajom týchto zvierat na akcii.

11) Každý účastník akcie svojim podpisom na prezenčnej listine alebo zaplatením vstupného súhlasím s tým, že sa môže objaviť na dokumentačných fotografiách vyhotovovaných na marketingové a propragačné účely organizátorom určeným fotografom.

VII) PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

1) Tento Prevádzkový poriadok je platný od 1.5. 2019