Akvatera.sk - Die besten Aktien in der Slowakei...

akvatera.sk na facebook-u

Prevádzkový poriadok AkvaTera Trnava

In) ZAMERANIE AKCIE

1) Akcie pod hlavičkou AkvaTera Trnava slúžia k výmene a predaji exotických rastlín, Zucht-und Sammlungen von Insekten und anderen Wirbellosen, teráriových a akváriových živočíchov, Sammlung der Natur, chovateľských a pestovateľských potrieb a odbornej literatúry.

2) Akcie sa konajú 2 x im Jahr.

II) PREDAJ PREDAJNÝCH MIEST, REGISTRIEREN

1) Jeder, kto ponúka k výmene či predaju rastliny, Tiere, alebo tovar uvedený v bode I/1 (nachstehend als Verkäufer), ist erforderlich, um ein Verkaufsargument mieten. Mimo tieto miesta sú akékoľvek manipulácie zakázané. Predajca si môže vopred prenajať predajné miesto za vopred uvedených podmienok, ktoré vyhlási usporiadateľ akcie.

2) Prebratie rezervovaných miest prebieha od 7:00 von 8:30 Stunden. Po tejto dobe rezervácia prepadá a miesto môže byť ponúknuté inému záujemcovi.

3) Zum Zeitpunkt der 7:00 von 9:00 hodiny bude do výstavných priestorov umožnený prístup iba predajcom a ich asistentom, aber nicht 2 osoby ku každému predajnému miestu. Každý z týchto účastníkov sa na vyzvanie usporiadateľa musí preukázať vstupenkou. Osobám bez nej nebude v uvedenej dobe voľný prístup do výstavných priestorov umožnený.

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo presunúť predajcu v prípade nutných prevádzkových či organizačných zmien na iné miesto.

III) AUSTAUSCH UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1) Výmena a predaj zvierat na akcii smie prebiehať výhradne za podmienok, aby sa predišlo týraniu zvierat v zmysle platnej legislatívy.

2) Jeder, kto na akcii predáva nebezpečné zviera, upozorní kupujúceho na povinnosť toto zviera registrovať na veterinárnej správe v mieste trvalého bydliska.

3) Jeder, kto na akcii predáva zvieratá alebo rastliny spadajúce pod CITES, oder. príslušný právny predpis o obchodovaní s ohrozenými druhmi, upozorní kupujúceho na základné povinnosti súvisiace s jeho registráciou (ak sa na daný druh nevzťahuje výnimka z tejto povinnosti).

4) Povinnosťou predávajúceho pri predaji živých zvierat je dbať na hygienický a zdravotný stav ponúkaných živočíchov. S ohľadom na epidemiologické riziká vyplývajúce pre ostatné živočíchy a možnosť neférového jednania voči kupujúcemu, Der Veranstalter behält sich das Recht zu unterrichten, dem Verkäufer, prípadne zakázať predaj jedincov vo výrazne nepriaznivom zdravotnom stave alebo so zjavnou masívnou infestáciou parazitmi. Jeder Verkäufer kann nur gesunde Tiere verkaufen, begleitet von einer Gesundheitsbescheinigung für ihre Gesundheit.

5) Ak príde k úniku akéhokoľvek živočícha, Besitzer des Tieres oder die, die Flucht gefunden, unverzüglich dem Veranstalter.

6) Žiadny sortiment nemôže presahovať do priestoru pre stolmi ktoré má predávajúci k dispozícií. Ak si predávajúci aj napriek tomu dá k stolom prídavné stojany alebo stolíky na mieste kde to neodporuje predchádzajúcemu pravidlu a neprekáža návštevníkom, každá takáto plocha je posudzovaná ako samostatný stôl a bude za ňu predávajúci povinný zaplatiť ako za ďalší stôl ( za každú plochu o rozmere 110×55cm, v prípade stojanov sa ráta plocha každého poschodia)

7) Predávajúci môžu na akcií ponúkať len sortiment úzko spojený s chovateľstvom akvaristiky a teraristiky alebo sortiment na ktorom sú minimálne tieto zvieratá zobrazené.  V prípade nedodržania týchto pravidiel bude predávajúcemu na ďalšej akcií znížený počet stolov o plochu kde bol tento sortiment prípadne si vyhradzuje organizátor možnosť zrušiť rezerváciu úplne.

IV) TOURISTEN

1) Vstupné platia všetci návštevníci podľa platného cenníka.

2) Informácie o výške vstupného podá usporiadateľ.

In) STRAFEN

1) Hat die Überprüfung oder die Kontrollstelle unterrichtet den Veranstalter des Vertragsverletzungsverfahrens (CITES, Granatapfel. US-, Code. Naturschutz, Hygienevorschriften, a iných zákonov a nariadení platných na území Slovenskej republiky) Verkäufer, usporiadateľ nenesie žiadne bremeno ťarchy za príp. Konsequenzen auf ihrer Seite. Každý predajca koná sám za seba.

2) Ak zistí usporiadateľ, orgán Štátnej veterinárnej správy, inšpekcia alebo kontorlný orgán, že predajca porušil uvedené podmienky, betroffenen kann von der Aktion ausgeschlossen werden.

3) Natrvalo môže byť predajca vylúčený v prípade závažného porušenia podmienok podľa bodu V/1-2.

4) V prípade ak predávajúci zruší rezerváciu neskôr ako 48 hodín pred začiatkom akcie (to je piatok po 9:00 ráno), je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% z ceny rezervovaných stolov. Zároveň pri nasledujúcej rezervácií sa vyžaduje aby uhradil cenu objednaných stolov vopred podľa inštrukcií usporiadateľa.

VI) VŠEOBECNÉ PODMIENKY, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1) Na akcii je možné propagovať iné akcie alebo výstavy výhradne po dohode s usporiadateľom.

2) V priestoroch konania akcie je prísne zakázané fajčiť.

3) Predajcov žiadame, zu einer sichtbaren Stelle umiestili Ihren Namen und Adresse (Gesellschaft).

4) Každý účastník akcie je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

5) Bitte, udržujte poriadok vo všetkých priestoroch konania akcie a po jej skončení uviesť svoje predajné miesto do stavu, in dem Sie nehmen. Akváriá napustené vodou vyprázdnite bez poškodenia a znečistenia okolia. Všetku poskytnutú techniku vráťte usporiadateľovi v takom stave a množstve, v akom ste ju obdržali.

6) Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel predávajúcimi ani za škody alebo straty vzniknuté v priebehu akcie jej účastníkom. Die Teilnehmer tragen die volle Verantwortung für jegliche Schäden und Strafen von Prüfstellen.

7) Das operative Verfahren ist für alle Teilnehmer der Veranstaltung verbindlich.

8 ) Účastníkom akcie sa rozumejú všetci vystavovatelia, Anbieter und Besucher.

9) Gefährliches Tier ist ein Tier durch einen Erlass gegeben Z ist definiert. von. SR.

10) Každý predávajúci, Angebot zum Verkauf oder Austausch von gefährlichen Tier, je povinný zabezpečiť nádobu v ktorej sa zviera nachádza pred únikom. Zároveň nesie zodpovednosť za to, že toto zviera nepríde pri manipulácií do styku s ostatnými účastníkmi akcie. Predávajúci je povinný informovať organizátora o tom že bude na akcii predávané aj takéto zviera. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za riziká spojené s predajom týchto zvierat na akcii.

11) Každý účastník akcie svojim podpisom na prezenčnej listine alebo zaplatením vstupného súhlasím s tým, že sa môže objaviť na dokumentačných fotografiách vyhotovovaných na marketingové a propragačné účely organizátorom určeným fotografom.

VII) PLATNOSŤ PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

1) Tento Prevádzkový poriadok je platný od 1.5. 2019